Prerušenie dodávky elektriny
Prerušenie dodávky elektriny 13.10.2016 - ulica Hámor
Elektronické služby pre občanov
Oznámenie Dátového centrá obcí a miest - elektronické služby pre občanov
1
2
Oznamy
Prerušenie distribúcie elektriny - Hámor
Zbere elektroodpadu v obci dňa 22.9.2016
Elektronické služby pre občanov - oznámenie
Zber objemného odpadu dňa 26. augusta
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja
Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 10/2016 - 03/2017
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ konané dňa 27.07.2016
Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky
VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hnilec
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Obce Hnilec konaného dňa 14.06.2016
Návrh VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Závery z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 27.04.2016 k prevodu majetku obce