Prerušenie dodávky elektriny
Prerušenie dodávky elektriny 13.10.2016 - ulica Hámor
Elektronické služby pre občanov
Oznámenie Dátového centrá obcí a miest - elektronické služby pre občanov
1
2
Oznamy
Prerušenie distribúcie elektriny - Hámor
Zbere elektroodpadu v obci dňa 22.9.2016
Elektronické služby pre občanov - oznámenie
Zber objemného odpadu dňa 26. augusta
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja
Úradná tabuľa
Pozvánka na 14. zasadnutie OZ konané dňa 26.10.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 10/2016 - 03/2017
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ konané dňa 27.07.2016
Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky
VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hnilec
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Obce Hnilec konaného dňa 14.06.2016
Návrh VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Závery z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 27.04.2016 k prevodu majetku obce