PHSR KSK na roky 2016-2022
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Program odpadového hospodárstva
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
1
2
Oznamy
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,, Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja"
Správa o hodnotení strategického dokumentu - PHSR KSK na roky 2016-2022
,, Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"
Úradná tabuľa
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ konané dňa 27.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky
VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hnilec
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Obce Hnilec konaného dňa 14.06.2016
Návrh VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Závery z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 27.04.2016 k prevodu majetku obce