Zber odpadu
Dňa 26. augusta 2016 sa uskutoční zber objemného odpadu
7.ročník volejbalového turnaja
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja
1
2
Oznamy
Zber objemného odpadu dňa 26. augusta
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja
Pozvánka na 9. ročník Hnileckého hudobného festivalu
Vývoz komunálneho odpadu mimo harmonogramu vývozu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,, Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja"
Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 10/2016 - 03/2017
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ konané dňa 27.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky
VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hnilec
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Obce Hnilec konaného dňa 14.06.2016
Návrh VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Závery z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 27.04.2016 k prevodu majetku obce