Elektronické služby pre občanov
Oznámenie Dátového centrá obcí a miest - elektronické služby pre občanov
Zber odpadu
Dňa 26. augusta 2016 sa uskutoční zber objemného odpadu
7.ročník volejbalového turnaja
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja
1
2
3
Oznamy
Elektronické služby pre občanov - oznámenie
Zber objemného odpadu dňa 26. augusta
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja
Pozvánka na 9. ročník Hnileckého hudobného festivalu
Vývoz komunálneho odpadu mimo harmonogramu vývozu
Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 10/2016 - 03/2017
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ konané dňa 27.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky
VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hnilec
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Obce Hnilec konaného dňa 14.06.2016
Návrh VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Závery z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 27.04.2016 k prevodu majetku obce