Oznamy
Oznámenie KSK k novému rozmiestneniu pevných bodov Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre deti a dorast.
Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Rally Tatry - program podujatia a uzávierky ciest
Prerušenie dodávky elektriny
Hnilec - banner
Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2018 až marec 2019
Rozpočtové opatrenie č. 6/18.
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 29.05.2018
Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko
Rozpočtové opatrenie č. 04/18
Návrh Záverečného účtu obce Hnilec za rok 2017
Rozhodnutie - RIÚS Košického samosprávneho kraja - zmena
Závery z rokovania 20. zasadnutia OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
VZN Obce Hnilec č. 01/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb