Oznamy
Oznam o vykonaní povinného očkovania psov a mačiek
Pozvánka na 9. ročník volejbalového turnaja
pozvánka na 11. ročník Hnileckého hudobného festivalu
Oznámenie KSK k novému rozmiestneniu pevných bodov Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre deti a dorast.
Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Úradná tabuľa
Závery z 22. zasadnutia OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
Verejná vyhláška - výzva na okliesnenie a odstránenie odstránenie stromov a iných porastov.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 22 zasadnutie OZ , ktoré sa bude konať dňa 07.08.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2018 až marec 2019
Rozpočtové opatrenie č. 6/18.
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 29.05.2018
Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko
Rozpočtové opatrenie č. 04/18