Na území obce Hnilec sú tri cintoríny:

Cintorín Pri kostole

Cintorín Na úboči

Cintorín Nižná Delava

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové ( alebo urnové) miesto podľa schváleného plánu hrobových miest.
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.
Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Výška nájomného za pohrebné miesto je 6,64 eur/10 rokov.
Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
- písomnou nájomnou zmluvou 


Povinnosti nájomcu hrobového miesta


Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
d) udržiavať poriadok na pohrebisku
e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta
f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných hrobových
miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov
g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť ohrozená
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď.
K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál.
Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.


Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.


Pohrebisko je verejnosti prístupné:
v období od 15.04.. do 08.11.: denne od 7,00 hod. do 21,00 hod.
v období od 09.11. do14.04.: denne od 7,00 hod. do 19.00 hod.
v deň Pamiatky zosnulých,
vrátane predchádzajúcej soboty a nedele od 7,00 hod do 22,00 hod

 

Súvisiace predpisy:

VZN 1/2011 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v obci Hnilec