Oznamy
Oznam - čitsenie komínov
Pozvánka na fašiangovú zábavu.
Pozvánka na posedenie pri kapustnici.
Vianočné prianie starostu obce
Oznam o výkupe papiera v našej obci
Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Hnilec na obdobie 04/2019 - 09/2019.
Návrh VZN č. 01/2019 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Hnilec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a začatí správneho konania
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ
Oznámenie o uložení zásielky
Návrh rozpočtového opatrenia Obce Hnilec č. 12/2018
Návrh rozpočtu Obce Hnilec na roky 2019 - 2021
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Obce Hnilec
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/18 - návrh
Rozhodnutie Okresného úradu Košice o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy