Oznamy
Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Rally Tatry - program podujatia a uzávierky ciest
Prerušenie dodávky elektriny
Hnilec - banner
Zber nebezpečného odpadu
Úradná tabuľa
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 29.05.2018
Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko
Rozpočtové opatrenie č. 04/18
Návrh Záverečného účtu obce Hnilec za rok 2017
Rozhodnutie - RIÚS Košického samosprávneho kraja - zmena
Závery z rokovania 20. zasadnutia OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
VZN Obce Hnilec č. 01/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 07.03.2018
Návrh rozpočt.opatrenia 01/18
Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIÚS Košického samosprávneho kraja - zmena