Poplatky
 
  • Rozhodnutie o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla (súpisného a orientačného čísla)
    Bez správneho poplatku


Lehota vybavenia
do 30 dní

Potrebné doklady

stavebné povolenie, rozhodnutie o prípustnosti stavby
kolaudačné rozhodnutie
doklad o vlastníctve k pozemku (list vlastníctva)
geometrický plán (porealizačné zameranie stavby) alebo snímok z katastrálnej mapy
čestné vyhlásenie žiadateľa (stavby postavené pred rokom 1976)
kúpno-predajná zmluva (notárska zápisnica)
potvrdenie o veku stavby 

 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla