Komunitný plán sociálnych služieb

 

 

 

 

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Hnilec č. 01/2014 obec poskytuje opatrovateľskú službu.

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí (v domácnosti) fyzickej osoby na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 15.00 h. 

Sumu úhrady za opatrovateľskú službu určuje Obec Hnilec vo výške 1,40 € za hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby pri všetkých úkonoch vyplývajúcich s prílohy č.3 a č.4 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

VZN 01/2014 o úhradách za sociálne služby

Kontakt:

Obecný úrad Hnilec

Bc. Daniela Šmelková 

Tel.: 053/4493291

Mobil: 0911831860

e-mail: hnilec@t-zones.sk