Vzory tlačív stavebného úradu

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

   Návrh na zmenu užívania stavby 

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

   Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 

   Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 

   Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby 

   Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

   Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej užívaním 

   Žiadosť o pridelenie súpisného čísla 

 

Vzory tlačív z oblasti životného prostredia

    Žiadosť o výrub drevín 

 

Vzory tlačív zo sociálnej oblasti

   Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

    Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pskytovaní sociálnej služby

 

Vzory tlačív - dane a poplatky

    Priznanie k dani z nehnuteľnosti...

   Poučenie na vyplnenie tlačiva 

    Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad FO

   Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad PO

   Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

    Oznámenie o vzniku, zániku platiteľa dane za ubytovanie

    Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania

    Žiadosť o zníženie poplatku za KO