Vzory tlačív stavebného úradu

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 Návrh na zmenu užívania stavby 

 Návrh na zmenu užívania stavby 

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

 Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 

 Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 

 Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 

 Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 

 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby 

 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby 

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej užívaním 

 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej užívaním 

 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla 

 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla 

 

Vzory tlačív z oblasti životného prostredia

 Žiadosť o výrub drevín 

 Žiadosť o výrub drevín 

 

 

Vzory tlačív zo sociálnej oblasti

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pskytovaní sociálnej služby

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pskytovaní sociálnej služby

 

Vzory tlačív - dane a poplatky

 Priznanie k dani z nehnuteľnosti...

 Poučenie na vyplnenie tlačiva 

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad FO

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad FO

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad PO

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad PO

 Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

 Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

 Oznámenie o vzniku, zániku platiteľa dane za ubytovanie

 Oznámenie o vzniku, zániku platiteľa dane za ubytovanie

 Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania

 Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania

 Žiadosť o zníženie poplatku za KO

Žiadosť o zníženie poplatku za KO