Samostatne hospodariaci roľník

     Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) obce Hnilec podľa § 12b zákona č. 219/1991 Zb., sa  registruje  na základe písomnej žiadosti žiadateľa SHR.

     Tlačivo  pre vydanie osvedčenia SHR obdrží žiadateľ na OcÚ v Hnilci, alebo si ho môže stiahnuť TU.

     Za vydanie osvedčenia sa vyrubuje správny poplatok vo výške 6,50 € v zmysle zákona o s správnych poplatkoch.

K vydaniu osvedčenia je potrebné doniesť:

- občiansky preukaz,
- vyplnenú žiadosť o zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie,
- doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
- doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlačovacie systémy.),
- doklad o pridelení IČO.

     Zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Hnilec a ukončenie  poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať a ako prílohu doložiť originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“.

     V prípade zmeny priezviska a trvalého pobytu je potrebné požiadať o dodatok - zmenu k osvedčeniu SHR, a to písomnou formou. Za túto zmenu sa vyrubuje správny poplatok vo výške 1,50 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

     Do 30 dní od podania  žiadosti,  obdrží žiadateľ  na OcÚ v Hnilci, 2 originály osvedčenia o zápise do evidencie SHR.

     Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí len vyššie uvedené ohlásenie na príslušnom obecnom úrade.

     Pokiaľ žiadateľ nemá v čase vydania osvedčenia pridelené IČO, je povinný požiadať o jeho pridelenie Štatistický úrad SR na základe žiadosti o pridelenie IČO.  Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO.

     Po obdržaní IČO sa registruje na príslušnom daňovom úrade v podľa bydliska, následne mu bude pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).