Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/18 - návrh
Rozhodnutie Okresného úradu Košice o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy
Závery z 22. zasadnutia OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
Verejná vyhláška - výzva na okliesnenie a odstránenie odstránenie stromov a iných porastov.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 22 zasadnutie OZ , ktoré sa bude konať dňa 07.08.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2018 až marec 2019
Rozpočtové opatrenie č. 6/18.
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 29.05.2018