Návrh Záverečného účtu obce Hnilec za rok 2017
Rozhodnutie - RIÚS Košického samosprávneho kraja - zmena
Závery z rokovania 20. zasadnutia OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
VZN Obce Hnilec č. 01/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 07.03.2018
Návrh rozpočt.opatrenia 01/18
Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIÚS Košického samosprávneho kraja - zmena
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie apríl - september 2018
Návrh VZN č. 01/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a začatí správneho konania