Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 26.09.2017
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hnilec
Oznámenie o uložení zásielky - Krupko
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie október 2017 až marec 2018
Oznámenie o uložení zásielky
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 26.06.2017
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hnilec na rok 2017
Návrh záverečného účtu obce Hnilec za rok 2016
Závery zo 16. rokovania OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku