Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hnilec na rok 2017
Návrh záverečného účtu obce Hnilec za rok 2016
Závery zo 16. rokovania OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ dňa 09.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 04 - 09 /2017
Verejná vyhláška - zrušenie trvalého pobytu
Verejná vyhláška - zrušenie trvalého pobytu
Oznámenie o uložení zásielky
Pozvánka na 15. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 12.12.2016
Návrh VZN č. 06/2016 o zrušení VZN č. 1/2009