Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a začatí správneho konania
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu ,, Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020"
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 11.12.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o doručení listu občanovi - Martin Drajna
Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
Návrh rozpočtového opatrenia č. 10/17
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 26.09.2017
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hnilec
Oznámenie o uložení zásielky - Krupko