Späť

Závery z rokovania OZ

Závery zo 16. rokovania Oz Obce Hnilec k zámeru predaja majetku