Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Informácia o realizáciu projektu financovaného z NFP získaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 75% a ŠR SR vo výške 25% rozpočtu projektu.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
1
2
3
4
5
Oznamy
Oznam o zbere veľkoobjemového odpadu v obci Hnilec.
Oznam o očkovaní psov v obci Hnilec.
Pozvánka na 11. ročník volejbalového turnaja.
Pozvánka na 13. ročník Hnileckého hudobného festivalu.
Uzávierka cesty č. II/533.
Úradná tabuľa
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 05.06.2023.
Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente.
Oznámenie o uložení zásielky - Anna Džurná.
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - E.Kuchta
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hnilec
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hnilec dňa 03.04.2023.
Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030 - oznámenie o strategickom dokumente.
Záverečný účet obce Hnilec za rok 2022 - návrh.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 04/23-09/23 - návrh.