Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Informácia o realizáciu projektu financovaného z NFP získaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 75% a ŠR SR vo výške 25% rozpočtu projektu.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
1
2
3
4
5
Oznamy
Oznam o očkovaní psov v obci Hnilec.
Pozvánka na 11. ročník volejbalového turnaja.
Pozvánka na 13. ročník Hnileckého hudobného festivalu.
Uzávierka cesty č. II/533.
Oznam o vyhlásení štrajkovej pohotovosti miest a obcí Slovenska.
Úradná tabuľa
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 08.09.2022.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Hnilec - Október 2022 až Marec 2023
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Nálepkovo na roky 2023-2030.
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Hodermarská Iveta, Hodermarská Simona, Küfferová Laura, Küffer Leonard.
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 12.07.2022.
Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022-2051 - Verejná vyhláška o návrhu Programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022-2051 a Oznámenie o prerokovaní programu.
Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Návrh PHSR obce Hnilec na roky 2021-2027 s platnosťou do roku 2030.
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbariát Závadka.
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 31.03.2022.