Obec Hnilec ukladá na svojom území tieto miestne dane:

  1. daň z nehnuteľnosti
  2. daň za psa
  3. daň za užívanie verejného priestranstva
  4. daň za ubytovanie
  5. daň za predajné automaty
  6. daň za nevýherné hracie prístroje

Obec HNILEC na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
 

Daň z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb

Sadzby dane z pozemkov:

Druh pozemku Hodnota pozemku €/m2 Sadzba dane

orná pôda

0,2937 € / m2 0,65 % zo základu dane
trvalé trávne porasty 0,2105 € / m2 0,65 % zo základu dane
záhrady 1,32 € / m2 0,65 % zo základu dane
zastavané plochy a nádvoria 1,32 € / m2 0,65 % zo základu dane
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,09 € / m2 2,5 % zo základu dane
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 0,09 € / m2 2,5 % zo základu dane
stavebné pozemky 13,27 € / m2 0,65 % zo základu dane

 

Sadzby dane zo stavieb:

Druh stavby Sdzba /m2
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú pre hlavnú stavbu 0,05 €
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administráciu 0,05 €
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,50 €
samostatne stojace garáže 0,13 €
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie, vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administráciu 0,85 €
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 
0,85 €
ostatné stavby 0,14 €

Obec Hnilec pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške 0,03 € za každý aj začatý m2 okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň za psa.

Sadzba dane : 3,32 € za jedného psa a kalendárny rok

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

Daň za predajné automaty.

Sadzba dane je:
a) za jeden predajný automat a kalendárny rok 60,00 €
b) za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje 60,00 €

Daň za nevýherné hracie prístroje.

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 60,00 €.

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubuje správca dane na základe podaného priznania k dani  z nehnuteľnosti, dani za psa , dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Suma dane, ktorá je v úhrne najviac 1,60 € sa nebude vyrubovať ani vyberať.
V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje správca dane vyrubí daň na základe čiastkového priznania.

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
  Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.
Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich. Dodatočným priznaním nemožno meniť účel využitia stavby. 
 

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Súvisiace predpisy:

Daň za užívanie verejného priestranstva.

Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce KN – C č. 273/2,749/2,798,965,1000,1002,1003,1292/1,1295/2,1297
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
g) umiestnenie reklamného zariadenia


Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva:


Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je: 1,00 €
a)za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - 1,00 €
b)za umiestnenie stavebného zariadenia - 1,00 €
c) umiestnenie predajného zariadenia - 1,00 €
d ) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií - 1,00 €
e)za umiestnenie dočasnej skládky - 1,00 €
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - 1,00 €
g) umiestnenie reklamného zariadenia - 1,00 €

Daň za ubytovanie

Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,33 € za osobu a prenocovanie.
Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie:
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.
Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie. Ku knihe ubytovaných je potrebné doložiť potvrdenia o zaplatení dane daňovníkom.
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa dane a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej pokladne do knihy ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.

Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu:
Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
v hotovosti do pokladne platiteľa dane
Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovným spôsobom:
- raz mesačne do 15 dní od skončenia mesiaca oznámi správcovi dane počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane priamo pri platení dane napredpísanom tlačive. tlačive, a odvedie daň do pokladne správcu dane pri platbách do 300,00

Súvisiace predpisy: 

 

Tlačivá na stiahnutie:

 Priznanie k dani z nehnuteľnosti

 Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

 Oznámenie o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie

 Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 
Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobytalebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,vinicu,ovocný sad,trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 
  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a v prípade právnických osôb, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo. Poplatník je povinný uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 
Obec Hnilec nemá zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.
Obec Hnilec má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad:
Obec Hnilec ustanovuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad na 0,034 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 12,41 € / rok
Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je 0,05 € za kilogram drobného stavebného odpadu.
Poplatok za zmesový komunálny odpad obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti do pokladne Obce Hnilec bezprostredne po odovzdaní drobného stavebného odpadu , o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad. Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.


Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku:


1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote a o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti písomne požiada. K vráteniu poplatku poplatník doloží nasledujúce doklady.
a) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že mala v obci
trvalý alebo prechodný pobyt doloží doklad o zániku trvalého alebo prechodného pobytu
b) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola na území obce oprávnená užívať alebo užívala byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha, doloží doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území obce napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí.
c) v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie doloží doklad o zániku právnickej osoby, alebo doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu
d) v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bol oprávnený užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania doloží doklad o zániku podnikateľa, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu.
2. Obec zníži poplatok podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré si poplatník splnil
ohlasovaciu povinnosť podľa § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
SR a registri SR ( pri vycestovaní do zahraničia na viac ako 90 dní)
3. Obec zníži poplatok na sumu 0,017 € na osobu a kalendárny deň poplatníkovi, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce po predložení dokladov:
- študentovi , ktorý predloží potvrdenie o ubytovaní mimo obce, alebo potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste, kde študuje
- osobe pracujúcej alebo prechodne ubytovanej mimo územia obce (okrem osôb denne dochádzajúcich ) po predložení potvrdenia od zamestnávateľa, kópie pracovnej zmluvy alebo potvrdenia o prechodnom pobyte
- ak ide o podnikateľa potvrdenie o prechodnom pobyte mimo územia obce
- ak ide o fyzickú osobu., ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho trvania
- osobe umiestnenej v domove sociálnych služieb po predložení potvrdenia o umiestnení v domove sociálnych služieb.
 

Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:

1. Komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu do zberných 120 l nádob
2. Triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo do zberných nádob umiestnených v obci , ktoré sú farebne rozlíšené, alebo do farebne rozlíšených plastových vriec.
 
V obci Hnilec je zavedený kalendárový zber komunálneho odpadu, tzn. obec vopred vyhlási zber odpadu a určí deň v týždni, v ktorom sa uskutoční zber predmetnej zložky komunálneho odpadu. Kalendár zberu odpadu si stiahnete TU
V obci Hnilec je zavedený oddelený zber komunálnych odpadov pre:
- odpady s obsahom škodlivín,
- drobné stavebné odpady,
- objemné odpady,
- elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel,
Zber týchto odpadov obec vopred vyhlási v miestnom rozhlase, alebo iným vhodným spôsobom a určí miesta zberu týchto odpadov a deň zberu a to minimálne dvakrat do roka.

 

Súvisiace predpisy: 

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

 Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej
osoby – platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Oznámenie* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

Kalendár zberu komunálneho odpadu

 

Vybavuje: Daniela Šmelková

Kontakt: 0911 831 860

e- mail: hnilec@t-zones.sk