Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Informácia o realizáciu projektu financovaného z NFP získaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 75% a ŠR SR vo výške 25% rozpočtu projektu.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
1
2
3
4
5
Oznamy
Oznam o očkovaní psov v obci Hnilec.
Pozvánka na 11. ročník volejbalového turnaja.
Pozvánka na 13. ročník Hnileckého hudobného festivalu.
Uzávierka cesty č. II/533.
Oznam o vyhlásení štrajkovej pohotovosti miest a obcí Slovenska.
Úradná tabuľa
Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030 - oznámenie o strategickom dokumente.
Záverečný účet obce Hnilec za rok 2022 - návrh.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 04/23-09/23 - návrh.
Verejná vyhláška - oznámenie o doručení zásielky - Peter Krupko.
Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy Hámor 11/11, Hnilec
Závery z rokovania - zámer predaja majetku
Schválený rozpočet obce Hnilec na roky 2023-2025
Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o čistote a ochrane verejnej zelene
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 12.12.2022.