Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Informácia o realizáciu projektu financovaného z NFP získaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 75% a ŠR SR vo výške 25% rozpočtu projektu.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
1
2
3
4
5
Oznamy
Oznam o zbere nebezpečného a veľkoobjemového odpadu.
Oznámenie o dočasnej uzávere cesty II/535.
Oznam o zbere veľkoobjemového odpadu v obci Hnilec.
Oznam o očkovaní psov v obci Hnilec.
Pozvánka na 11. ročník volejbalového turnaja.
Úradná tabuľa
Oznámenie o doručení listu - Anna Džurná.
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 19.09.2023.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na mesiace 10/2023 - 03/2024.
Oznámenie o uložení zásielky - Erik Kuchta
Oznámenie o uložení zásielky. J. Bodnárová
Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030."
Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente.
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 05.06.2023.
Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente.