Na území obce Hnilec sú tri cintoríny:

Cintorín Pri kostole

Cintorín Na úboči

Cintorín Nižná Delava

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové ( alebo urnové) miesto podľa schváleného plánu hrobových miest.
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.
Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Cenník služieb

1. Nájomné za hrobové miesto:

            a) jednohrob – 20,00 €/ 10 rokov

            b) za každý ďalší hrob príslušný násobok.

2.         Pochovanie občana s trvalým pobytom mimo obce Hnilec do nového hrobu – 50,00 €

3.         Vydanie povolenia na vybudovanie novej hrobky – 50,00 €

2.         Prenájom domu smútku  - 10,00 €/deň


Povinnosti nájomcu hrobového miesta

  1.  Nájomca hrobového miesta je povinný:
  1.  dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta,
  2.  užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu,
  3.  udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady. Za hrobové miesto sa považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny. Hrobové miesto musí byť najmä očistené, odburinené a pokosené. Na pohrebisku je zakázané skladovať plastové a sklené nádoby, plechovky a iné predmety.
  4.  písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa §17 ods. 4 písm. a), zákona č. 131/2010 Z.z.
  5.  udržiavať poriadok na pohrebisku,
  6. realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta lebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie.


Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

Pohrebisko v obci Hnilec na cintorínoch Na úbočí, Pri kostole a Delave je prístupné verejnosti nepretržite

Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla pol hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode so správcom pohrebiska.

Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné po dohode so správcom pohrebiska a so súhlasom správcu pohrebiska.

 

Súvisiace predpisy:

VZN 02/2020 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska