Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Informácia o realizáciu projektu financovaného z NFP získaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 75% a ŠR SR vo výške 25% rozpočtu projektu.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
1
2
3
4
5
Announcements
Oznam o očkovaní psov v obci Hnilec.
Pozvánka na 11. ročník volejbalového turnaja.
Pozvánka na 13. ročník Hnileckého hudobného festivalu.
Uzávierka cesty č. II/533.
Oznam o vyhlásení štrajkovej pohotovosti miest a obcí Slovenska.
Noticeboard
Návrh rozpočtu obce Hnilec na roky 2023-2025.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Hnilec č. 02/2019 o čistote verejnej zelene.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Hnilec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Obec Hnilec dňa 09.11.2022.
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 28.10.2022.
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 04/2022.
Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Bodnárová Jana, Džurná Anna.
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 08.09.2022.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Hnilec - Október 2022 až Marec 2023