Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady

 • platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na dole uvedených telefónnych číslach.
Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,
 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,
 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku.

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok

 • 2,00/1 podpis – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu
 • 4,00 €/1 podpis - v prípade overenia mimo úradnej miestnosti alebo overenia mimo úradných hodín 

Kontakty:

053/4493291

0911 831 860

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady

 • platný doklad totožnosti - občiansky preukaz
  (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)
 • originál osvedčovanej listiny
 • fotokópia osvedčovanej listiny

Osvedčenie listiny nie je možené vykonať, ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom.

Poplatok

 • v slovenskom jazyku -  2,00 /1 strana – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu
 • v českom jazyku – 3 /1 strana