Back

Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: ,, Európa investuje do vidieckych oblastí.“

               

 

Prijímateľ : Obec Hnilec, Huta 77/6,

získala nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 na realizáciu projektu: ,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom.“ NFP obec získala na základe podanej žiadosti o poskytnutie NFP v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, opatrenie 07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Všeobecné informácie o poskytnutí príspevku:

http://new.apa.sk/podopatrenie-7-2

Odkaz na stránku Europskej komisie: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sk

Informácia o podanej žiadosti žiadateľa: Obec Hnilec

https://www.apa.sk/ziadosti-o-projektove-podpory?meno=&ico=&pkod=309070AA25&vuc=&opatrenie=&submit=H%C4%BEadaj&navID=641&form2=#form2

Zmluva o poskytnutí NFP

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5931086/

 

Realizácia projektu:  09/2021-12/2021

Rozpočet projektu: 6 697,38 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 6 697,38 € / z toho 75% z EPFRV a 25% zo ŠR SR/

Projekt: ,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom“ je realizovaný pokládkou zámkovej dlažby, úpravou priestranstva pred obecným úradom zatrávňovacími dielcami a napojením na existujúcu miestnu komunikáciu. Je realizovaný v plnom rozsahu z nenávratného finančného príspevku.

 Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie vzhľadu obce, konkrétne verejného priestranstva pred budovou obecného úradu realizáciou pokládky zámkovej dlažby a úpravy verejného priestranstva zatrávňovacími dielcami. Zámerom je zlepšiť kvalitu života, atraktivitu a vzhľad obce Hnilec pre jej obyvateľov a návštevníkov a prepojiť dostupnosť s miestnou komunikáciou a hlavnou cestou smer Rožňava – Spišská Nová Ves. Na upravenom verejnom priestranstve plánujeme umiestniť  stojan na bicykle a parkovú lavičku z vlastných zdrojov, ktoré budú  využívať občania a návštevníci v čase riešenia záležitostí na obecnom úrade ako aj kedykoľvek počas dňa, nakoľko verejné priestranstvo je prístupné širokej verejnosti .

Hlavným cieľom však bude zlepšenie vzhľadu obce, vytvorenie funkčného verejného priestranstva a priblíženie sa európskemu štandardu budovania a estetizácie vidieckych sídiel.

 

 

Špecifické ciele:

- zlepšiť vzhľad obce úpravou verejného priestranstva pred obecným úradom, ktorý je zároveň centrom miestnych služieb

- vytvoriť lepšie podmienky pre voľnočasové, kultúrne a športové  aktivity občanov a návštevníkov obce

- zvýšiť atraktivitu obce pre jej mladých obyvateľov

- vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj miestnych služieb – komunitných, kultúrnych, spoločenských aktivít a fungovanie miestnej samosprávy.

Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a okolie :

Projekt prispeje k zlepšeniu vzhľadu obce. Realizáciou projektu sa vytvoria lepšie podmienky na komunitné, voľnočasové a oddychové aktivity obyvateľov našej obce, ale aj návštevníkov.

Zvýši sa atraktivita obce pre obyvateľov a návštevníkov obce a pre mladých. Prispeje sa k vytvoreniu podmienok pre stabilizáciu mladých v obci. Po stránke estetickej sa upraví verejné priestranstvo v areáli centra miestnych služieb. V rámci toho sa očakáva, že sa zvýši návštevnosť v obci a prispeje sa aj k rozvoju cestovného ruchu, nakoľko sa obec nachádza v Slovenskom raji a v blízkosti cyklistických trás a chodníkov. Predpokladá sa, že návštevníci si po realizácii úpravy verejného priestranstva pred obecným úradom po jeho návšteve vytvoria o obci oveľa lepší obraz ako teraz, keď je priestranstvo neupravené. Viac  turistov do územia bude mať za následok zvýšenie príjmov obyvateľstva, diverzifikáciu ponúkaných služieb a v konečnom dôsledku zlepšenie ekonomického postavenia samotnej obce.

Realizáciou projektu bude vchod do budovy obecného úradu priamo napojený na miestnu komunikáciu, ktorá sa zase napája na hlavnú cestu č. 533 smer Rožňava – Spišská Nová Ves.

Projekt je realizovaný dodávateľským spôsobom. Ako dodávateľ stavebných prác bol vo verejnom obstarávaní vybratý Jozef Lazor, Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 34528041.

 

Finančne bude projekt zrealizovaný z prostriedkov NFP a to 75% z Európskeho poľnohospodárskyeho fondu pre rozvoj vidieka a 25 % zo ŠR SR.