Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 
Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobytalebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,vinicu,ovocný sad,trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 
  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a v prípade právnických osôb, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo. Poplatník je povinný uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 
Obec Hnilec nemá zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.
Obec Hnilec má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad:
Obec Hnilec ustanovuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad na 0,034 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 12,41 € / rok
Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je 0,05 € za kilogram drobného stavebného odpadu.
Poplatok za zmesový komunálny odpad obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti do pokladne Obce Hnilec bezprostredne po odovzdaní drobného stavebného odpadu , o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad. Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.


Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku:


1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote a o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti písomne požiada. K vráteniu poplatku poplatník doloží nasledujúce doklady.
a) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že mala v obci
trvalý alebo prechodný pobyt doloží doklad o zániku trvalého alebo prechodného pobytu
b) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola na území obce oprávnená užívať alebo užívala byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha, doloží doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území obce napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí.
c) v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie doloží doklad o zániku právnickej osoby, alebo doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu
d) v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bol oprávnený užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania doloží doklad o zániku podnikateľa, dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu.
2. Obec zníži poplatok podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré si poplatník splnil
ohlasovaciu povinnosť podľa § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
SR a registri SR ( pri vycestovaní do zahraničia na viac ako 90 dní)
3. Obec zníži poplatok na sumu 0,017 € na osobu a kalendárny deň poplatníkovi, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce po predložení dokladov:
- študentovi , ktorý predloží potvrdenie o ubytovaní mimo obce, alebo potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste, kde študuje
- osobe pracujúcej alebo prechodne ubytovanej mimo územia obce (okrem osôb denne dochádzajúcich ) po predložení potvrdenia od zamestnávateľa, kópie pracovnej zmluvy alebo potvrdenia o prechodnom pobyte
- ak ide o podnikateľa potvrdenie o prechodnom pobyte mimo územia obce
- ak ide o fyzickú osobu., ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho trvania
- osobe umiestnenej v domove sociálnych služieb po predložení potvrdenia o umiestnení v domove sociálnych služieb.
 

Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:

1. Komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu do zberných 120 l nádob
2. Triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo do zberných nádob umiestnených v obci , ktoré sú farebne rozlíšené, alebo do farebne rozlíšených plastových vriec.
 
V obci Hnilec je zavedený kalendárový zber komunálneho odpadu, tzn. obec vopred vyhlási zber odpadu a určí deň v týždni, v ktorom sa uskutoční zber predmetnej zložky komunálneho odpadu. 
V obci Hnilec je zavedený oddelený zber komunálnych odpadov pre:
- odpady s obsahom škodlivín,
- drobné stavebné odpady,
- objemné odpady,
- elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel,
Zber týchto odpadov obec vopred vyhlási v miestnom rozhlase, alebo iným vhodným spôsobom a určí miesta zberu týchto odpadov a deň zberu a to minimálne dvakrat do roka.

 

Súvisiace predpisy: 

 
 
 

Tlačivá na stiahnutie:

Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej
osoby – platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. pdf

 Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej
osoby – platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. docx

Oznámenie* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ. pdf

 Oznámenie* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ. docx

Žiadosť o zníženie poplatku za KO. pdf

 Žiadosť o zníženie poplatku za KO. docx

Kalendár zberu komunálneho odpadu

 

Vybavuje: Bc. Daniela Šmelková

Kontakt: 0911 831 860

e- mail: obechnilec@gmail.com