Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Hnilec
Sídlo:                            Huta 77/6, 053 75 Hnilec
IČO:                             00329142
DIČ:                              2020717677
Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko
Číslo účtu:                    IBAN: Sk12 5600 0000 0034 3417 4001
Štatutárny zástupca:    Ing. Otokár Jeremiaš, starosta obce
Telefónne číslo:            053/4493291, 0903 468 841 0911 831 860
e-mail:                          obechnilec@gmail.com