Popis služby:

Obec poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.

 

Typy informácií:

  • informácie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
  • program rozvoja
  • informácie o čerpaní fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja

 

Príklad:

Hlavným zdrojom financovania obce Horná Dolná je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

 

Zrealizované projekty v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Horná Dolná pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov za posledných 7 rokov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty:

•           výstavba telocvične pri ZŠ

•           rekonštrukcia šatní a spŕch v budove TJ

•           rekonštrukcia domu smútku

•           rekonštrukcia elektrickej siete v celej obci

•           rekonštrukcia rozhlasového vedenia a rozhlasovej ústredne

•           vybudovanie autobusových čakární

•           výstavba malej čističky pre bytové jednotky

•           výstavba cesty na cintorín

•           oprava cesty na Štúrovej ulici

•           rekonštrukcia sociálnych zariadení na Obecnom úrade

 

Podané projekty a projekty v príprave

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Elektronizácia služieb obce Horná Dolná"

Suma: 73.730,59 € (schválené)

Zdroj: OPBK (ERDF a ŠR)

Bližšie info: TU

 

Rekonštrukcia námestia SNP Horná Dolná

Suma: 322.289,99 €

Zdroj: OPBK (ERDF a ŠR)

Bližšie info: TU