V zmysle  zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) od 01.09.2018 občan nie je povinný predkladať listy vlastníctva. Výpisy z listov vlastníctva zabezpečuje úrad.

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti  pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.

Činnosť ohlasovne pobytu v Hnilci:

 • Hlásenie trvalého pobytu (§ 3 cit. zákona)
 • Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí (§ 6 cit. zákona)
 • Zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1 cit. zákona)
 • Hlásenie prechodného pobytu (§ 8 cit. zákona)
 • Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí (§ 9 cit. zákona)
 • Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
 • Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
 • Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa (§ 23 ods. 2 cit. zákona

Hlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

Občan je povinný pri hlásení pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • prítomnosť vlastníka alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti k podpísaniu súhlasu osobám, ktorí sa prihlasujú na trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je potrebné predložiť súhlas vlastníka s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt s úradne overeným podpisom. Nevyžaduje sa prítomnosť vlastníka, ak:
  1.      ide o prihlásenie spoluvlastníka,
  2.      ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného
           užívania nehnuteľnosti,
  3.      ide o prihlásenie nezaopatreného dieťaťa vlastníka.


Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí.

K vybaveniu potrebujete:

 • doklad z Polície o odovzdaní občianskeho preukazu,
 • vyplnený odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom, ak ukončenie hlásite prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo splnomocneného zástupcu v SR.                                


Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

(Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo).

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.


Potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

Poplatok: 5,00 €

Vybavuje: Bc. Daniela Šmelková, Miroslava Smoradová

Kontakt: 0911 831 860