Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030 - oznámenie o strategickom dokumente.
Záverečný účet obce Hnilec za rok 2022 - návrh.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 04/23-09/23 - návrh.
Verejná vyhláška - oznámenie o doručení zásielky - Peter Krupko.
Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy Hámor 11/11, Hnilec
Závery z rokovania - zámer predaja majetku
Schválený rozpočet obce Hnilec na roky 2023-2025
Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o čistote a ochrane verejnej zelene
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 12.12.2022.