Back

Verejná vyhláška - doručenie zásielky

  O b e c    H N I L E C , ul. Huta 77/6, 053 75     ___________________________________________________________________________

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Obec Hnilec oznamuje občanovi:

 

Martin Drajna, trvale bytom Hnilec,

 

že na Obec Hnilec mu bola dňa 04.11.2021 doručená úradná zásielka, ktorej  odosielateľom je Okresný súd Spišská Nová Ves. Zásielku si môžete prevziať odo dňa 04.11.2021. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

 

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Hnilci v čase úradných hodín:

Pondelok od 7.30 – 12.00 a od 13,00 – 15,00 hod

Streda      od 7.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hod

Piatok      od 7.30 – 12.00 hod

 

            Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Hnilec po dobu 15 dní.

 

                                        podpísané

                                  

                              Ing. Otokár Jeremiaš

           starosta obce

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Hnilec dňa 04.11.2021.

Zvesené z úradnej tabule dňa: .........................................