Nízkouhlíková stratégia obce Hnilec - 2030.
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Krupko
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 28.09.2021.
Rozpočtové opatrenie č. 7/21 - návrh.
Verejná vyhláška - doručenie zásielky
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2021 až marec 2022
Oznámenie o doručení zásielky - Peter Krupko.
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 25.06.2021.
Návrh Záverečného účtu obce Hnilec za rok 2020
Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranných pásiem elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD a.s.