Sadzobník cien / služieb/ obce Hnilec / platný od 01.01.2023/

 Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

 Vyhláška č. 209/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.