Späť

Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.

 

                                               

,,Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.“

Obec Hnilec

 

 

2021                  Výška podpory: 2 000,00 €    https://web.vucke.sk/sk/

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom.

 

 

Informácia o projekte.

Názov projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec:"

Rozpočet projektu: 2 223,00 €

Výška poskytnutej dotácie: 2 000,00 €/ 89,97 % z výšky rozpočtu projektu/.

Vlastné prostriedky obce: 223,00 € / 10,03 z výšky rozpočtu projektu/.

Dotácia poskytnutá obci Hnilec na základe žiadosti o poskytnutie dotácie schválenej Dotačnou komisiou Košického samosprávneho kraja, podľa podmienok Výzvy DS/2021 – 2.kolo vyhlásenej dňa 17.09.2021.

Miesto realizácie projektu:

Obec Hnilec, ulica Hámor, CKN p.č. 1205.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti návštevníkov kaplnky Panny Márie v obci Hnilec. Ďalším cieľom je estetizácia okolia kaplnky a priblíženie sa európskemu štandardu budovania a estetizácie vidieckych sídiel a tým aj zlepšenie kvality života obyvateľov.

Podrobný opis projektu.
Východisková situácia:
Obec Hnilec sa nachádza v Košickom kraji v bezprostrednej blízkosti Národného parku Slovenský raj. K 31.12.2020 žilo v obci 412 obyvateľov. Jednou z kľúčových priorít obce je zvýšiť kvalitu života a zatraktívniť obec pre jej domácich obyvateľov. Kaplnka Panny Márie je umiestnená v strmom brehu pod kostolom v KÚ obce Hnilec na p.č. 1205. Ku kaplnke vedie strmý chodník, ktorý je vybetónovaný a vyložený prírodným kameňom. Z dolnej strany chodníka vedie drevené zábradlie, ktoré je tam osadené viac ako 20 rokov. Bolo už viackrát opravované avšak drevo už zvetralo a kvôli zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov aj samotných obyvateľov obce bolo nutné zábradlie vymeniť. Prístupový chodník bol z veľkej časti zvetraný a betón sa rozpadával, čím sa uvoľňovali kamene. Hrozilo riziko úrazu. Okolie kaplnky bolo, čo sa týka estetického vzhľadu, kvôli rozpadávajúcemu sa zábradliu nevyhovujúce a nedôstojné takéhoto miesta. Bolo nutné vymeniť cca 59 bm dreveného zábradlia, opraviť chodník a sanovať rozpadávajúci sa svah. Bezprostredne pri kaplnke nebola možnosť si oddýchnuť a posadiť sa, nebola tam žiadna lavička. Pre prípad, že sa obyvatelia alebo návštevníci chcú pri kaplnke pomodliť alebo len chvíľu si posedieť, bolo vhodné osadiť vbezprostrednej blízkosti lavičku. Od kaplnky Panny Márie je aj krásny výhľad na celú obec.
Spôsob realizácie projektu:
Predmetom projektu bola revitalizácia a estetizácia okolia kaplnky Panny Márie v KÚ obce Hnilec na p. č. 1205. Išlo o výmenu dreveného zábradlia v dĺžke 59 bm za nové pevnejšie, bezpečnejšie a trvácnejšie železné zábradlie a o opravu betónového chodníka. Projekt sa realizoval v mesiaci december 2021. Odstránilo sa pôvodné drevené zábradlie. Opravili sa pätky pre osadenie stĺpikov zábradlia. Na pätky sa osadili stĺpiky. Železné profily sa navarili do potrebnej dĺžky a priskrutkovali sa na osadené stĺpiky v dvoch radoch. Hotové zábradlie sa  dobrúsilo a natrelo náterom základnej farby. Na základnú farbu bude použitá vrchná farba na železo. Odstráni sa časť poškodeného chodníka, následne sa podbétonuje a osadia sa doň prírodné kamene. Ku kaplnke sa dokúpila jedna lavička. V konečnom dôsledku bolo vyhotovené nové bezpečnejšie zábradlie a opravený betónový chodník čím sa prispeje k skvalitneniu života obyvateľov a k väčšej bezpečnosti.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu:
Po realizácii projektu sa zvýšila bezpečnosť na chodníku vedúcom ku kaplnke a v neposlednom rade sa zlepšil vzhľad okolia kaplnky, čím sme sa viac priblížili k európskemu štandardu budovania a estetizácie vidieckych sídel a skvalitneniu života obyvateľov obce. Projekt bude udržiavaný / bude saobiť potrebná údržba /v budúcnosti z vlastných financií obce.

Situácia pred realizáciou projektu/ fotodokumentácia/.

          

Realizácia projektu / fotodumentácia/.