Čo robiť pri ohrození záplavami ?

Čo znamená, keď zaznie siréna?

Keď zaznie siréna:

 1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
 2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu, prípadne sledujte doručenie SMS správy.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 • všeobecné ohrozenie: dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
 • ohrozenie vodou: šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody,
 • koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom koniec ohrozenia: dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania,
 • varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí,
 • kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz vzdušný poplach.
 • preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Dôležité telefónne kontakty

 • Jednotné európske číslo tiesňového volania 112
 • Hasičský a záchranný zbor SR 150
 • Záchranná zdravotná služba 155
 • Policajný zbor SR 158
 • Horská záchranná služba 18 300
 • Vrtuľníková záchranná zdravotná služba 18 155
 • Banská záchranná služba 046 542 16 97

 

Kontakty na  krízový štáb obce Hnilec /povodňovú komisiu Obce Hnilec/:

 

P.

č.

funkcia

Meno a priezvisko

Zamestnanie

Bydlisko

Tel. číslo linkové

Tel. číslo mobilné

1.

predseda

Ing.Otokár

Jeremiaš

starosta obce

Gápeľ 119/5 Hnilec

053/4493291

0903468841

2.

podpredseda

Jozef        Opremčák

údržbár

Staničná  170/5

Hnilec

 

0948022029

Kontakty na dôležité zložky:

ZLOŽKA

Kontakt

Povodňová komisia obce Hnilec

053/4493291, 0903468841

Krízový štáb obce Hnilec

053/4493291, 0903468841

Okresný  úrad životného prostredia

053 4173242

Okresná povodňová komisia

053 4176338,053 4173241,  0907929889,fax 053 4421305

Technický štáb okresnej povodňovej komisie

053 4423830, 053 4173242, 053 4176351, 0917 751 424

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi

053 4176338, 0902964018, 053 4176351

Operačné stredisko KR HaZZ Košice

055 6222222      0907 098802               

Regionálna veterinára a potravinová správa

Telefón: 053 4813201

Fax       : 053 4813200

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Telefón: 053 4424958

Fax       : 053 4425826

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Telefón: 055 6427507

Fax      : 055 6425449

Správa ciest, stredisko Spišská Nová Ves

Telefón: 053 4421784, 0917 611160

E-mail  : snv@scksk.sk

Slovenský vodohospodársky podnik – Správa Hornádu a Bodvy

Dispečing: 055 6333626

E–mail     : dusan.kubala@svp.sk