V zmysle  zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) od 01.09.2018 občan nie je povinný predkladať listy vlastníctva. Výpisy z listov vlastníctva zabezpečuje úrad.

Poplatky

Bez správneho poplatku


Lehota vybavenia
do 30 dní

Potrebné doklady

stavebné povolenie, rozhodnutie o prípustnosti stavby
kolaudačné rozhodnutie
geometrický plán (porealizačné zameranie stavby) alebo snímok z katastrálnej mapy
čestné vyhlásenie žiadateľa (stavby postavené pred rokom 1976)
kúpno-predajná zmluva (notárska zápisnica)

potvrdenie o veku stavby 

zameranie adresného bodu v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Žiadosť o určenie súpisného čísla

 Žiadosť o určenie súpisného čísla