V zmysle  zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) od 01.09.2018 občan nie je povinný predkladať listy vlastníctva. Výpisy z listov vlastníctva zabezpečuje úrad.

Poplatky
 
  • Rozhodnutie o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla (súpisného a orientačného čísla)
    Bez správneho poplatku


Lehota vybavenia
do 30 dní

Potrebné doklady

stavebné povolenie, rozhodnutie o prípustnosti stavby
kolaudačné rozhodnutie
geometrický plán (porealizačné zameranie stavby) alebo snímok z katastrálnej mapy
čestné vyhlásenie žiadateľa (stavby postavené pred rokom 1976)
kúpno-predajná zmluva (notárska zápisnica)
potvrdenie o veku stavby 

 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla