Obec Hnilec ukladá na svojom území tieto miestne dane:

  1. daň z nehnuteľnosti
  2. daň za psa
  3. daň za užívanie verejného priestranstva
  4. daň za ubytovanie
  5. daň za predajné automaty
  6. daň za nevýherné hracie prístroje

Obec HNILEC na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
 

Daň z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb

Sadzby dane z pozemkov:

Druh pozemku Hodnota pozemku €/m2 Sadzba dane

orná pôda

0,2937 € / m2 0,65 % zo základu dane
trvalé trávne porasty 0,02105 € / m2 0,65 % zo základu dane
záhrady 1,32 € / m2 0,65 % zo základu dane
zastavané plochy a nádvoria 1,32 € / m2 0,65 % zo základu dane
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,09 € / m2 2,5 % zo základu dane
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,09 € / m2 2,5 % zo základu dane
stavebné pozemky 13,27 € / m2 0,65 % zo základu dane

 

Sadzby dane zo stavieb:

Druh stavby Sdzba /m2
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú pre hlavnú stavbu 0,05 €
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administráciu 0,05 €
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,50 €
samostatne stojace garáže 0,13 €
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie, vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administráciu 0,85 €
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 
0,85 €
ostatné stavby 0,14 €

Obec Hnilec pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške 0,03 € za každý aj začatý m2 okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň za psa.

Sadzba dane : 7,00 € za jedného psa a kalendárny rok

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

Daň za predajné automaty.

Sadzba dane je:
a) za jeden predajný automat a kalendárny rok 60,00 €
b) za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje 60,00 €

Daň za nevýherné hracie prístroje.

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 60,00 €.

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubuje správca dane na základe podaného priznania k dani  z nehnuteľnosti, dani za psa , dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Suma dane, ktorá je v úhrne najviac 1,60 € sa nebude vyrubovať ani vyberať.
V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje správca dane vyrubí daň na základe čiastkového priznania.

Daň za užívanie verejného priestranstva.

Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce KN – C č. 273/2,749/2,798,965,1000,1002,1003,1292/1,1295/2,1297
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
g) umiestnenie reklamného zariadenia


Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva:


Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je: 1,00 €
a)za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - 1,00 €
b)za umiestnenie stavebného zariadenia - 1,00 €
c) umiestnenie predajného zariadenia - 1,00 €
d ) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií - 1,00 €
e)za umiestnenie dočasnej skládky - 1,00 €
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - 1,00 €
g) umiestnenie reklamného zariadenia - 1,00 €

Daň za ubytovanie

Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,33 € za osobu a prenocovanie.
Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie:
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.
Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie. Ku knihe ubytovaných je potrebné doložiť potvrdenia o zaplatení dane daňovníkom.
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa dane a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej pokladne do knihy ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.

Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu:
Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
v hotovosti do pokladne platiteľa dane
Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovným spôsobom:
- raz mesačne do 15 dní od skončenia mesiaca oznámi správcovi dane počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane priamo pri platení dane napredpísanom tlačive. tlačive, a odvedie daň do pokladne správcu dane pri platbách do 300,00

Súvisiace predpisy: 

 

Tlačivá na stiahnutie:

 Priznanie k dani z nehnuteľností...

 

 

 Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

 Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

 Oznámenie o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie

 Oznámenie o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie

 Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania

Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania