V zmysle  zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) od 01.09.2018 občan nie je povinný predkladať listy vlastníctva. Výpisy z listov vlastníctva zabezpečuje úrad.

Vzory tlačív stavebného úradu

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 Návrh na zmenu užívania stavby 

 Návrh na zmenu užívania stavby 

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

 Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 

 Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 

 Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 

 Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 

 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby 

 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby 

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej užívaním 

 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej užívaním 

 Žiadosť o určenie súpisného čísla 

 Žiadosť o určenie súpisného čísla 

 

Vzory tlačív z oblasti životného prostredia

 Žiadosť o výrub drevín 

 Žiadosť o výrub drevín 

 

 

Vzory tlačív zo sociálnej oblasti

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pskytovaní sociálnej služby

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pskytovaní sociálnej služby

 

Vzory tlačív - dane a poplatky

 Priznanie k dani z nehnuteľnosti...

 Poučenie na vyplnenie tlačiva 

 Priznanie k dani z nehnuteľnosti platné od 01.09.2023.

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad FO

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad FO

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad PO

 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad PO

 Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

 Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

 Oznámenie o vzniku, zániku platiteľa dane za ubytovanie

 Oznámenie o vzniku, zániku platiteľa dane za ubytovanie

 Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania

 Oznámenie o výške vybratej dane z ubytovania

 Žiadosť o zníženie poplatku za KO

Žiadosť o zníženie poplatku za KO