Samostatne hospodariaci roľník

     Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) obce Hnilec podľa § 12b zákona č. 219/1991 Zb., sa  registruje  na základe písomnej žiadosti žiadateľa SHR.

     Tlačivo  pre vydanie osvedčenia SHR obdrží žiadateľ na OcÚ v Hnilci, alebo si ho môže stiahnuť TU.

     Za vydanie osvedčenia sa vyrubuje správny poplatok vo výške 6,50 € v zmysle zákona o s správnych poplatkoch.

K vydaniu osvedčenia je potrebné doniesť:

- občiansky preukaz,
- vyplnenú žiadosť o zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie,
- doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
- doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlačovacie systémy.),
- doklad o pridelení IČO.

     Zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Hnilec a ukončenie  poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať a ako prílohu doložiť originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“.

     V prípade zmeny priezviska a trvalého pobytu je potrebné požiadať o dodatok - zmenu k osvedčeniu SHR, a to písomnou formou. Za túto zmenu sa vyrubuje správny poplatok vo výške 1,50 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

     Do 30 dní od podania  žiadosti,  obdrží žiadateľ  na OcÚ v Hnilci, 2 originály osvedčenia o zápise do evidencie SHR.

     Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí len vyššie uvedené ohlásenie na príslušnom obecnom úrade.

     Pokiaľ žiadateľ nemá v čase vydania osvedčenia pridelené IČO, je povinný požiadať o jeho pridelenie Štatistický úrad SR na základe žiadosti o pridelenie IČO.  Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO.

     Po obdržaní IČO sa registruje na príslušnom daňovom úrade  podľa bydliska, následne mu bude pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

     V zmysle  zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) od 01.09.2018 občan nie je povinný predkladať listy vlastníctva. Výpisy z listov vlastníctva zabezpečuje úrad.