Návrh rozpočtu obce Hnilec na roky 2023-2025.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Hnilec č. 02/2019 o čistote verejnej zelene.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Hnilec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Obec Hnilec dňa 09.11.2022.
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 28.10.2022.
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 04/2022.
Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Bodnárová Jana, Džurná Anna.
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 08.09.2022.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Hnilec - Október 2022 až Marec 2023