Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022-2051 - Verejná vyhláška o návrhu Programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022-2051 a Oznámenie o prerokovaní programu.
Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Návrh PHSR obce Hnilec na roky 2021-2027 s platnosťou do roku 2030.
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbariát Závadka.
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 31.03.2022.
Návrh Záverečného účtu obce Hnilec za rok 2021.
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Hnilec na roky 2022-2030.
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hnilec na obdobie apríl 2022 až september 2022.
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné stanovisko.
Oznámenie o uložení zásielky Peter Krupko.