Späť

Dodatok č. 1 k VZN obce Hnilec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad