Späť

Integrovaná územná stratégia Košického kraja.

Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030 - oznámenie o strategickom dokumente.

Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030 - strategický dokument.

 

Do oznámenia o strategickom dokumente ,,Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030" možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Hnilci v čase úradných hodín po dobu 14 dní od zverejnenia.