Späť

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné stanovisko.

 

Do predmetného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na obecnom úrade v Hnilci, Huta 77/6, 053 75 Hnilec v čase úradných hodín:

Pondelok od 7.30 – 12.00 a od 13,00 – 15,00 hod

Streda      od 7.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hod

Piatok      od 7.30 – 12.00 hod

 

po telefonickej dohode na tlf. číslach: 0534493291, 0911831860, 0903468841 do 17.01.2022