Späť

Oznámenie o uložení zásielky.

  O b e c    H N I L E C , ul. Huta 77/6, 053 75     ___________________________________________________________________________

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Obec Hnilec oznamuje občanovi:

 

Erik Kuchta, trvale bytom Hnilec

 

že na Obec Hnilec mu bola dňa 28.07.2023 doručená úradná zásielka do vlastných rúk, ktorej  odosielateľom je Okresný súd Spišská Nová Ves. Zásielku si môžete prevziať odo dňa 28.07.2023 po dobu 15 dní na obecnom úrade v  Hnilci v čase úradných hodín:

 

Pondelok od 7.30 – 12.00 a od 13,00 – 15,00 hod

Streda      od 7.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hod

Piatok      od 7.30 – 12.00 hod

 

            Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Hnilec po dobu 15 dní.

 

 

 

                                  

                              Ing. Otokár Jeremiaš, v.r.

           starosta obce

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Hnilec dňa 28.07.2023

Zvesené z úradnej tabule dňa: