Späť

Pozvánka na valné zhromaždenie.

Pozemkové spoločenstvo Kolesár a spol., Hnilec – Delava, Delava 2016, 053 75 Hnilec

 

Výbor spoločenstva v zmysle Stanov pozemkového spoločenstva Kolesár a spol., ods. 3

p o z ý v a

na riadne valné zhromaždenie ( VZ ) podielnikov spoločenstva, ktoré bude dňa

10. 06. 2023 (t.j. sobota )

( prezentácia od 10 00 h, so začiatkom rokovania o 11 00 h )

V zasadačke Obecného úradu v Hnilci, bývalej starej škole zvanej kaštieľ.

 

Program:   1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

                    2. Voľba orgánov VZ a overovateľov zápisnice

                   3. Správa o činnosti za rok 2022

                    4. Ročná účtovná závierka za rok 2022 – schválenie

                    5. Správa dozornej rady

                    6. Návrh rozdelenia zisku a odmien za prácu štatutárov v roku 2022

                    7. Návrh finančného rozpočtu pre rok 2023

                  8. Diskusia

                   9. Schválenie návrhu uznesení

                  10. Záver

                 

 

   

                     Pri prezentácií je povinnosť svoju totožnosť preukázať občianskym preukazom. Ak sa na 

                Valnom zhromaždení necháte zastupovať, plná moc nemusí byť úradne overená. Pri  

                neúčasti nestačí sa ospravedlniť bez splnomocnenia. Program je náročný, preto Ťa prosím 

              o účasť a dochvíľnosť. Príď na valnú hromadu skôr aby si sa mohol za prezentovať aby sa

              zbytočne neodďaľovalo otvorenie.

                     Ďakujeme za pochopenie.

 

Vybavuje: Ján Kolesár, účtovník spoločenstva

                   Tel. 058/443 1990, 0907 412 220

                                                                                                                      Dušan Kolesár, v. r.

                                                                                                                            Predseda PS