Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ.

Starosta obce HNILEC

 Ing. Otokár Jeremiaš

 

V Hnilci, dňa 12.09.2023


 

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,


z v o l á v a m

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/

obce Hnilec,

 

 ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2023 /utorok/ o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Hnilci

s navrhovaným programom :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia o plnení prijatých uznesení

5. Informácia o plnení rozpočtu k 30.06.2023

6. Rozpočtové opatrenie č 03/2023 - na vedomie

7. Správa HK z vykonanej kontroly dodávateľských faktúr

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Hnilec na obdobie šiestich mesiacov; október 2023 až marec 2024

9. Rozvojové projekty obce

10. Podnety občanov

11. Rôzne

12. Záver

 

                                                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                                   Ing. Otokár Jeremiaš, v.r

                                                                                                                          starosta obce