Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Hnilec.

Starosta obce HNILEC

 Ing. Otokár Jeremiaš

 

V Hnilci, dňa 23.03.2022 


 

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,


z v o l á v a m

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/

obce Hnilec,

 

 ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2021 /štvrtok/ o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Hnilci

 

s navrhovaným programom :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia o plnení prijatých uznesení

5. Informácia o plnení rozpočtu k 28.02.2022

6. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hnilec za rok 2021

8. Záverečný účet obce Hnilec za rok 2021

9. Schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021

10. Schválenie použitia rezervného fondu

11. Správa HK z vykonanej kontroly – tvorba a použitie peňažných fondov

12. Správa HK z kontrolnej činnosti za rok 2021

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Hnilec na obdobie šiestich mesiacov; apríl 2022   až september 2022

14. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022-2030

15. Správa o plnení úloh komunitného plánu SS za rok 2021

16. Návrh na vyradenie projektových dokumentácii z majetku obce

17. Miestne komunikácie

18. Podnety občanov

19. Rôzne

20. Záver

 

       podpíasné                                                                                                ..............................................
      Ing. Otokár Jeremiaš                                                                                                                                 

                                                                                                                    starosta obce