Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Hnilec.

Starosta obce HNILEC

 Ing. Otokár Jeremiaš

 

V Hnilci, dňa  31.08.2022


 

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,


z v o l á v a m

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/

obce Hnilec,

 

 ktoré sa uskutoční 08.09.2022 / štvrtok / o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Hnilci

 

 

 s navrhovaným programom:

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia o plnení prijatých uznesení

5. Informácia o plnení rozpočtu k 31.08.2022

6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly pokladne obecného úradu

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie október 2022 – marec 2023

8. Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 – na vedomie

9. Podnety občanov                                                                                                                           

10. Rôzne                                                                                                                                      

11. Záver                                                                                                

 

 

                 .              


                                                                                                Ing. Otokár Jeremiaš, v.r                                                                                                                                

                                                                                                  starosta obce