Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Hnilec.

Starosta obce HNILEC

 Ing. Otokár Jeremiaš

 

V Hnilci, dňa 27.03.2023


 

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,


z v o l á v a m

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/

obce Hnilec,

 

 ktoré sa uskutoční dňa 03.04.2023 /pondelok/ o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Hnilci

 

s navrhovaným programom :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia o plnení prijatých uznesení

5. Informácia o plnení rozpočtu k 28.02.2023

6. Rozpočtové opatrenie č.5/2022 - na vedomie

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 – na vedomie

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hnilec za rok 2022

9. Záverečný účet obce Hnilec za rok 2022

10. Schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2022

11. Správa HK z kontrolnej činnosti za rok 2022

12. Správa HK z vykonanej kontroly – Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2021

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Hnilec na obdobie šiestich mesiacov; apríl 2023        

      až september 2023

14. Vysporiadanie nehnuteľného majetku – Zdravecký I. a manž.

15. Správa o plnení úloh komunitného plánu SS za rok 2022

16. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Hnilec

17. Miestne komunikácie, vodovody

18. Projekty

19. Podnety občanov

20. Rôzne

21. Záver

 

                                                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                                   Ing. Otokár Jeremiaš, v.r

                                                                                                                          starosta obce