Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Hnilec.

Starosta obce HNILEC

 Ing. Otokár Jeremiaš

 

V Hnilci, dňa 26.05.2023


 

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,


z v o l á v a m

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/

obce Hnilec,

 

 ktoré sa uskutoční dňa 05.06.2023 /pondelok/ o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Hnilci

 

s navrhovaným programom :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia o plnení prijatých uznesení

5. Informácia o plnení rozpočtu k 30.04.2023

6. Rozpočtové opatrenie č.2/2023 - na vedomie

7. Voľba hlavného kontrolóra

8. Rozvoj obce - Projekty

9. Podnety občanov

10. Rôzne

11. Záver

 

                                                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                                   Ing. Otokár Jeremiaš

                                                                                                                          starosta obce v.r