Späť

Verejná vyhláška

  O b e c    H N I L E C , ul. Huta 77/6, 053 75     ___________________________________________________________________________

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Obec Hnilec oznamuje občanovi:

 

Peter Krupko, trvale bytom Hnilec,

 

že na Obec Hnilec mu bol dňa 01.02.2023 doručený obyčajný list, ktorého  odosielateľom je Dôvera zdr. poisťovňa., a.s. List si môžete prevziať odo dňa 01.02.2023 na obecnom úrade v  Hnilci v čase úradných hodín:

 

Pondelok od 7.30 – 12.00 a od 13,00 – 15,00 hod

Streda      od 7.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hod

Piatok      od 7.30 – 12.00 hod

 

            Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Hnilec po dobu 15 dní.

 

                                        podpísané

                                  

                              Ing. Otokár Jeremiaš

           starosta obce

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Hnilec dňa 01.02.2023

Zvesené z úradnej tabule dňa: 17.02.2023