Späť

Verejná vyhláška.

  O b e c    H N I L E C , ul. Huta 77/6, 053 75     ___________________________________________________________________________

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Obec Hnilec oznamuje občanovi:

 

Anna Džurná, trvale bytom Hnilec,

 

že na Obec Hnilec jej bolo dňa 15.05.2023 doručené oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk, ktorej  odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Oznámenie o uložení zásielky si môžete prevziať odo dňa 15.05.2023 na obecnom úrade v  Hnilci v čase úradných hodín:

 

Pondelok od 7.30 – 12.00 a od 13,00 – 15,00 hod

Streda      od 7.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hod

Piatok      od 7.30 – 12.00 hod

 

            Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Hnilec po dobu 15 dní.

 

 

 

                                  

                              Ing. Otokár Jeremiaš, v.r.

           starosta obce

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Hnilec dňa 15.05.2023

Zvesené z úradnej tabule dňa: