Späť

Verejná vyhláška.

 

 

  O b e c    H N I L E C , ul. Huta 77/6, 053 75     ___________________________________________________________________________

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Obec Hnilec oznamuje občanovi:

 

Anna Džurná, trvale bytom Hnilec

 

že na Obec Hnilec jej bol dňa 18.09.2023 doručený obyčajný list, ktorého odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa. List si môžete prevziať odo dňa 18.09.2023 na obecnom úrade v  Hnilci v čase úradných hodín:

 

Pondelok od 7.30 – 12.00 a od 13,00 – 15,00 hod

Streda      od 7.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hod

Piatok      od 7.30 – 12.00 hod

 

            Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Hnilec po dobu 15 dní.

 

 

 

                                  

                              Ing. Otokár Jeremiaš, v.r.

           starosta obce

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Hnilec dňa: 18.09.2023

Zvesené z úradnej tabule dňa: 04.10.2023