Späť

Voľba hlavného kontrolóra.

 OBEC  H N I L E C, ul. Huta 77/6, 053 75

__________________________________________________________________________________                                                                                                                     

IČO: 00329142

DIČ: 2020717677

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hnilec.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilec na základe uznesenia č. 17/1-2023 zo dňa 03.04.2023

 

  1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Hnilec v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude konať dňa 05.06.2023 o 17:00 hod v kancelárii starostu obce Hnilec, Obecný úrad,  ul. Huta 77/6, 053 75 Hnilec.

 

  1. splnomocňuje starostu obce Hnilec zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým - zverejnením na internetovej stránke obce Hnilec  v termíne podľa § 18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Hnilec na 15% pracovného úväzku.
  3. schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Hnilec a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra takto:

1. Voľba hlavného kontrolóra obce Hnilec sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva obce Hnilec.

 

2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie – podmienka

- prax v samospráve – vhodná

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky :

 

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

 

4. Termín ukončenia doručenia prihlášok:  22.05.2023 (pondelok) do 12:00 hod.

5. Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Hnilec, musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu doručiť na Obecný úrad obce Hnilec. Pri osobnom doručovaní - do podateľne Obecného úradu obce Hnilec, Huta 77/6. Pri odovzdávaní poštou na adresu: Obec Hnilec, Obecný úrad,  ul. Huta 77/6, 053 75 Hnilec.

Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“.

Predpísané dokumenty overí komisia (poslanci obecného zastupiteľstva) pri otváraní obálok.

6) splnomocňuje starostu obce Hnilec, aby uchádzačov, ktorí doručia úplnú písomnú prihlášku a spĺňajú predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude konať voľba hlavného kontrolóra.

 

 

V Hnilci 11.04.2023                                                           

                                                                                              

 

                                                                                               Ing. Otokár Jeremiaš v.r

                                                                                                       starosta obce

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Hnilec dňa: 11.04.2023

Zvesené z úradnej tabule obce Hnilec dňa: