Oznámenie o uložení zásielky - Anna Džurná.
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - E.Kuchta
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hnilec
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hnilec dňa 03.04.2023.
Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030 - oznámenie o strategickom dokumente.
Záverečný účet obce Hnilec za rok 2022 - návrh.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 04/23-09/23 - návrh.
Verejná vyhláška - oznámenie o doručení zásielky - Peter Krupko.
Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy Hámor 11/11, Hnilec
Závery z rokovania - zámer predaja majetku