Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2015 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad / zverejnený dňa 13.12.2022/

 Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2019  čistote a ochrane verejnej zelene / zverejnený dňa 13.12.2022/

 VZN č. 02/2020 , ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska./zverejnené dňa 14.12.2020/

 VZN č. 01/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hnilec /zverejnené dňa 13.03.2020/

VZN č. 02/2019  o čistote a ochrane verejnej zelene / zverejnené dňa 12.06.2019/

VZN č. 01/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hnilec / zverejnené dňa 19.03.2019/

VZN č. 01/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb / zverejnené dňa 09.03.2018 /

VZN č. 01/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hnilec / zverejnené dňa 29.9.2017/

VZN č. 06/2016 o zrušení VZN Obce Hnilec č. 1/2009 o zrčení zásad prevádzkovania zberného dvora

VZN č. 05/2016 o zrušení VZN Obce Hnilec č. 4/2008 o poskytovaní sociálnej výpomoci

VZN č. 04/2016 o zrušení VZN Obce Hnilec č. 3/2008 o určení zásad poskytovania pomoci v hmotnej, náhlej a inej núdzi, odmeňovaní a poskytnutí nenávratnej finančnej výpomoci

VZN č. 03/2016 o zrušení VZN Obce Hnilec č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. ktorej zriaďovateľom je Obec Hnilec

 VZN č. 02/2016 o zrušení VZN č. 4/2007 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu obce na verejnoprospešnú činnosť

 VZN Obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce Hnilec

 VZN Obce Hnilec č. 02/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 

 VZN Obce Hnilec č. 01/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi / neplatné /

 VZN Obce Hnilec o úhradách za sociálne služby 

 VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou 

 Doplnok k VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou 

 VZN o cintorínskom poriadku 

 VZN o čistote 

 VZN o miestnom referende