Zverejnenie úrovne vytriedenia odpadu za rok 2022:

V obci Hnilec bola úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021 61,7 %.

Údaje o komunálnom odpade z obce Hnilec v rozsahu štátneho štatistického zisťovania:

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.

Zverejnenie úrovne vytriedenia odpadu za rok 2021:

V obci Hnilec bola úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021 61,26 %.

Údaje o komunálnom odpade z obce Hnilec v rozsahu štátneho štatistického zisťovania:

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.

Zverejnenie úrovne vytriedenia odpadu za rok 2020:

V obci Hnilec bola úroveň vytriedenia odpadu za rok 2020 47,24 %.

Množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu za rok 2020 v objeme 23 265 kg prispela obec Hnilec k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodonocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK 70 545 000 kg CO2.

Zverejnenie úrovne vytriedenia odpadu za rok 2019:

V obci Hnilec bola úroveň vytriedenia odpadu za rok 2019 41,03 %.

Za prevádzkovanie triedeného zberu v obci Hnilec uhradila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK za rok 2019 náklady v celkovej výške          6704,00 € bez DPH. Obec Hnilec, ako súčasť systému ENVI -PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispela v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 255 815 958 km, a teda 6 383 - krát obišlo zemeguľu.

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia odpadu za rok 2018:

V obci Hnilec bola úroveň vytriedenia odpadu za rok 2018 33,83 %.

 

 

Triedenie odpadu - plagát

 

Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Hnilec je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch. Ďalej je povinný :

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebne odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.

Zberné nádoby na komunálny odpad je povinný zabezpečiť si každý poplatník na obci. Zberné nádoby sú vo vlastníctve poplatníkov.

Súvisiace predpisy: VZN 02/2015, VZN 01/2016

Separovaný odpad

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

AKO separovať?

Rodinné domy - vrecový systém zberu (zelené, žlté a modré vrecia)

Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca príslušnej farby a v deň vývozu, ktorý stanovuje zvozový kalendár, vyloží vrece pred rodinný dom na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vymení plné, použité vrece za poskladané nepoužité vrece, ktoré umiestni do schránky, resp. na iné bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu, prípadne strate vreca.

Vrece je potrebné mať vyložené spravidla od 7:00 hod.

V obci sú rozmiestnené farebne rozlíšené kontajnery. Domácnosť vytriedi doma vlastným spôsobom svoje odpady a následne ich prinesie a vloží do príslušnej farebne a textom označenej nádoby (kontajnera).

ČO separovať?

PAPIER (modré kontajnery a vrecia)

Medzi PAPIER patrí:

noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy

Medzi PAPIER nepatrí:

znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok

SKLO (zelené kontajnery a vrecia)

Medzi SKLO patrí:

fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo

Medzi SKLO nepatrí:

porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín

PLASTY, TetraPacky, Kovové obaly (žlté kontajnery a vrecia)

Medzi PLASTY patrí:

plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky"

Medzi KOVOVÉ OBALY patrí:

konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot"

Medzi TetraPacky patrí:

stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri

Medzi PLASTY,KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri:

znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC "

 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Hnilec upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hnilec č. 01/2016 a Doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu č.01/2016 obce Hnilec.